Home / منعطف

منعطف

منعطف بودن چیست؟

چهارمین جنبه از شخصیت شناسی که آخرین جنبه نیز هست مربوط میشود به اینکه اشخاص چگونه دوست دارند دنیاشان را سازمان دهی کنند. افراد داوری کننده تمایل دارند دنیا را سیاه و سفید ببینند یا صفر یا یک! بین آن دوست ندارند چیزی باشد در صورتی که یک فرد منعطف ...

بيشتر بخوانيد